Foreningssiden

Vedtægter for Dansk Entomologisk Forening

§1. Foreningsform og medlemsskab

Dansk Entomologisk Forening (DEF) er en landsorganisation for danske entomologiske foreninger. Alle, der er medlemmer af en tilsluttet entomologisk forening, er derfor samtidigt medlem af DEF.

De tilsluttede foreninger er:

 • Entomologisk Forening
 • Lepidopterologisk Forening
 • Entomologisk Selskab for Fyn
 • Århus Entomologklub
 • Nordjysk Lepidopterologklub

Ansøgning om tilslutning af nye medlemsforeninger behandles på generalforsamlingen.

Udmelding af DEF skal ske med 1 års varsel.

§2. Foreningens formål

Dansk Entomologisk Forening (DEF) har til formål:

 • At arbejde for beskyttelsen af den danske insektfauna og at medvirke til at påpege trusler mod arter og levesteder.
 • At repræsentere entomologien over for de naturforvaltende myndigheder og at arbejde for en naturforvaltning, der tilgodeser de entomologiske værdier.
 • At stimulere interessen for entomologi og virke for gode vilkår for udøvelsen af entomologiske aktiviteter.
 • At øge befolkningens kendskab til entomologien og formidle information til nyhedsmedier om entomologiske emner af almen interesse.
 • At virke for internationalt entomologisk samarbejde.

§3. Opgaver og kompetenceområde

DEF kan frit tage opgaver op, som falder inden for de i §2 beskrevne formål, idet dog beslutninger om frivillige indsamlingsbegrænsninger samt tiltag omkring etiske regler anses for at være større beslutninger og behandles som sådan jævnfør bestemmelserne i §5.

DEF's virke formidles til de tilsluttede foreningers medlemmer i foreningens tidsskrift Bladloppen.

§4. Økonomi

De tilsluttede foreninger betaler kontingent i form af et fast beløb pr. medlem. DEF er desuden berettiget til at ansøge om fondsstøtte efter behov.

Regnskabsfunktionen varetages af en regnskabsfører, der udpeges af DEF's bestyrelse.

Regnskabet revideres af to revisorer, der godkendes af DEF's bestyrelse.

En tilsluttet forening betragtes som udmeldt af DEF, hvis kontingent ikke er indbetalt i to år i træk.

§5. Bestyrelsen

Bestyrelsen for DEF består af formanden for hver af de tilsluttede foreninger eller et af foreningen bemyndiget bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv som følger:

 • Formand
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Repræsentant i EFU's forretningsudvalg
 • 2 bestyrelsesmedlemmer uden portefølje

Konstitueringen gælder for et år ad gangen.

Bestyrelsen varetager den daglige drift af DEF og tager initiativer til iværksættelse af konkrete opgaver jf. §3. Bestyrelsen afholder max. 3 bestyrelsesmøder om året, hvoraf det ene lægges i tilknytning til Entomologisk Årsmøde. Møder kan endvidere eventuelt afholdes som telefonmøder. Transportudgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder refunderes af DEF. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand.

Større beslutninger i forbindelse med den daglige drift og iværksættelse af konkrete opgaver forudsætter intern drøftelse i bestyrelsen. En beslutning truffet i bestyrelsen er gyldig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne, repræsenterende mindst 2/3 af DEF's menige medlemmer, står bag beslutningen.

§6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er DEF's højeste myndighed. Hver forening kan deltage med 3 personer. EFU og Fundlisteudvalget for storsommerfugle kan endvidere deltage med hver 1 person, men er uden stemmeret i generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år (ulige år) over 2 dage i en weekend i efteråret.

Det praktiske ansvar for afholdelsen af generalforsamlingen går på skift mellem de tilsluttede entomologiske foreninger. DEF's Bestyrelsen træffer beslutning om generalforsamlings-udgifternes fordeling på DEF eller de tilsluttede foreninger, jf § 5, sidste afsnit.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DEF's bestyrelse i hænde senest 1 måned før mødet.

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne 2 år
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Redegørelse for DEF's økonomi
 5. Revision af de frivillige indsamlingsbegrænsninger samt evt. forslag til ændringer
 6. Revision af etiske regler samt evt. forslag til ændringer
 7. Indkomne forslag i øvrigt
 8. Fastlæggelse af kontingent for næste periode
 9. Eventuelt

En beslutning truffet på generalforsamlingen er gyldig, når mindst 2/3 af de tilsluttede entomologiske foreninger, repræsenterende mindst 2/3 af DEF's medlemmer, står bag beslutningen. Ved beslutninger om frivillige indsamlingsbegrænsninger og etiske regler tilstræbes dog enighed mellem alle tilsluttede entomologiske foreninger.

§7a. Entomologisk Fagudvalg

Entomologisk FagUdvalg (EFU) er et naturvidenskabeligt udvalg, der løser opgaver af insektfaglig karakter vedrørende naturforvaltning, under ansvar over for DEF's bestyrelse.

EFU består af højst 25 personer som vælges blandt medlemmerne af DEF for en periode af 3 år ad gangen. Ét af DEF's bestyrelsesmedlemmer er født medlem af EFU (jf. § 5). Derudover vælger hver af de entomologiske foreninger tilknyttet DEF ét medlem som den pågældendes forenings repræsentant. Øvrige medlemmer vælges af DEF's bestyrelse efter indstilling fra EFU's plenarforsamling. Ved sammensætningen af EFU sikres så vidt muligt en passende geografisk og faglig dækning. Genvalg kan finde sted.

EFU nedsætter et forretningsudvalg (FU) til at varetage de daglige forretninger, herunder fordeling af arbejdsopgaver. FU består af en formand, en næstformand, en sekretær, DEF's bestyrelsesrepræsentant, samt derudover højst 3 personer. FU-møder holdes efter behov og indkaldes af formanden.

EFU afholder normalt ét årligt plenarmøde. Her aflægger formanden beretning om EFU's virksomhed i det forløbne år. Naturforvaltningsmæssige spørgsmål i relation til insekter drøftes, og der kan fremsættes og vedtages forslag inden for udvalgets ressortområde med henblik på stillingtagen i DEF's bestyrelse. Desuden vælges FU. Endelig fordeles EFU's arbejdsopgaver mellem medlemmerne af EFU.

EFU's aktiviteter formidles igennem tidsskriftet Bladloppen.

§7b Fundlisteudvalget for storsommerfugle

Fundlisteudvalget har til opgave at udarbejde og udgive en årlig fundliste for de danske storsommerfugle. Fundlisteudvalget udarbejder endvidere en vejledning for hvilke arter, der er omfattet af fundlisten. Vejledningen revideres efter behov under ansvar over for DEF's bestyrelse.

Udvalget består af op til 12 medlemmer, der udpeges af DEF's bestyrelse efter indstilling fra de tilsluttede foreninger. Udvalget udpeger en overordnet fundlisteredaktør, der fungerer som formand for fundlisteudvalget og kontaktperson i forhold til DEF's bestyrelse.

§8. Regnskab

Der udarbejdes årligt med afslutning pr. 31. december regnskab for DEF. Det reviderede regnskab skal godkendes af de tilsluttede entomologiske foreninger.

§9. Foreningens opløsning

Opløsning af DEF kan ske på et hvilket som helst tidspunkt. Opløsning forudsætter, at alle tilknyttede entomologiske foreninger godkender opløsningen. Eventuelle aktiver i DEF overgår til de på opløsningstidspunktet tilsluttede entomologiske foreninger i forhold til disses medlemstal.

Vedtaget på DEF's generalforsamling 10. september 2011.